Node : dc1vplfry03.rbauction.net Build : 462 Revision : 101820190146
此栏 {0}为必填项。 {0}无效。 {0}只能包含字母 [a-z]。 {0}只能包含字母和数字。 {0}必须是一个数字。 {0}只能包含数字 [0-9]。 {0}必须由6至20个字符组成,至少包含一个字母和一个数字。 {0}必须是有效电子地址。 {0}必须是有效互联网地址。 {0}必须是格式为 YYYY-MM-DD 的有效日期。 {0}必须至少包含 {1} 个字符。 {0}不得超过 {1} 个字符。 {0}必须为 {1} 到 {2} 个字符。 {0}不得大于 {1}。 {0}不得小于 {1}。 {0}必须介于 {1} 到 {2} 之间。 {0} 必须和 {1} 相符。 {0}必须是有效的邮政编码。 {0}必须是有效的区号。 {0} 只能包含字母、数字、短横线 (-) 和点 (.) {0} 必须大于 2 个字符,或者输入为"GD"。 {0} 是无效的电话号码格式。 例如,有效的格式应为 000-0000 或 0000000。